ZAKLJUČCI KONFERENCIJE „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe osobe u FBiH“

Z A K LJ U Č C I

sa Konferencije „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe  osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine“

 

U organizaciji Saveza slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine održane su dvije konferencije na temu „Primjena UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na slijepe  osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine“ , koje su održane u Kupresu od 30.9. do 1.10.2016 i u Mostaru od 4.11. do 5.11.2016. godine. Na konferenciji su sudjelovalo ukupno 49 sudionika predstavnika organizacija slijepih osoba i drugih organizacija osoba sa invaliditetom. Na konferencijama su razmatrane primjene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite slijepih, obrazovanja, rada i zapošljavanja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i pristupačnosti za slijepe osobe i utvrdile smjernica za buduće djelovanje Saveza i slijepih Federacije BiH u cjelini.

Temeljem izlaganja uvodničara konferencije Zuke Fikreta, Almasa Kulovića, Stipe Ćurčića, Veselina Rebića, Riste Nišića i Josipa Ivića i otvorenih diskusija sudionici konferencije su donijele slijedeće zaključke i preporuke:

 1. Pratiti reformske procese na svim nivoima vlasti, naročito sektor socijalne politike/zaštite i zajednički pokušavati utjecati na njihov tok i sadržaj;
 2. Tražiti od svih nivoa vlasti da se slijepe osobe i osobe sa težim invaliditetom utvrdi egzistencijalni minimum, koji će sadržavati i dodatne troškove zbog invaliditeta;
 3. Učiniti sve da se onemogući uvođenje cenzusa za prava slijepih, koja se dodijaju kao podrška za funkcioniranje i izjednačavanje mogućnosti;
 4. Razviti sistem edukacije članova udruga slijepih u kantonima-županijama radi podizanja njihovih kapaciteta,  samim time i kapaciteta udruga u koje su učlanjeni, jer se samo na taj način može odgovoriti obavezama koje nas zajedno očekuju u narednome periodu;
 5. Savez slijepih Federacije treba pronaći formu djelovanja, koja bi omogućila stalno usaglašavanje stavova o pitanjima koja su aktualna u procesu reformi, a koja su od interesa za slijepe osobe, kako bi po istom pitanju udruženja slijepih ne bi različito nastupala;
 6. Formirati e-mailing listu organizacija i udruženja slijepih kojima će se omogućiti pravodobnu razmjenu aktualnih informacija kako bi sama udruženja zauzela isti stav i zajednički nastupili u pitanjima od interesa za slijepe u procesu reforme socijalne zaštite;
 7. Slijepe osobe preko svojih udruga i organizacija u suradnji sa ustanovama i resornim ministarstvima se trebaju aktivnije uključiti u rješavanju problematike adekvatne zdravstvene skrbi slijepih osoba;
 8. Insistirati na dosljednoj primjeni  stečenih prava kada su u pitanju ortopedska i tiflo-tehnička pomagala;
 9. Insistirati na proširenju spektra pomagala koja slijepim osobama olakšavaju život i s pozicije zdravstvenog aspekta;
 10. Uvođenje u esencijalnu listu lijekova lijekove koji su svojom cijenom nedostupni ovoj kategoriji osoba sa invaliditetom, a njihova primjena je nužna i neophodna u prevenciji i zaštiti stanja vida;
 11. Insistirati dostupnost informacija o lijekovima na braillovom (točkastom) pismu;
 12. Potaći jednak pristup zdravstvenim uslugama i sličnim pogodnostima za osobe sa invaliditetom;
 13. Promovirati razinu informiranosti o invaliditetu u medicinskim školama i nastavnim programima zdravstvenih radnika;
 14. Osigurati adekvatne uvjete usluga rehabilitacije;
 15. Promovirati usluge mentalnog zdravlja;
 16. Razvoj usluga rane intervencije i procjena potreba;
 17. Osigurati pristupačnost roba, usluga uključujući i javnih usluga i pomagala za osobe sa invaliditetom;
 18. Insistirati na donošenju Zakona o odgojno-obrazovnoj ustanovi za slijepe na razini Federacije, a to je moguće postići ako kantoni/županije ovlaste federalni Parlament za donošenje takvog legs specialisa;
 19. Inicirati formiranje krovna ustanova za slijepe, u formi instituta ili nekog drugog složenog oblika djelovanja po uzoru na druge europske države. U okviru takve institucije trebalo bi provoditi istraživačke aktivnosti i projekte, raditi na unapređenju i poboljšanju sveukupne zaštite slijepih;
 20. Organizirati edukaciju  i rehabilitaciju za starije osobe i općenito slijepima pružiti mogućnosti cjeloživotnoga učenja;
 21. Regulirati status knjižnice za slijepe, kao kulturne i obrazovne institucije, moguće i po uzoru na Hrvatsku knjižnicu za slijepe osobe;
 22. Poticati promicanje i zaštitu Brailleovog pisma, koje je u posljednjih dvadesetak godina zanemareno;
 23. Osigurati dostupnost informatičke tehnologije, koja nam, kada je u pitanju obrazovanje, stjecanje znanja i samostalnosti, nudi neslućene mogućnosti;
 24. Osigurati dostupnost udžbenika na adekvatnim formatima za osnovno i srednje obrazovanju prilagođenim nastavnim planovima i programima koji se koriste u redovnom obrazovnom sustavu;
 25. Unaprijediti zakonski okvir i podzakonski okvir sa svrhom omogućavanja efektivnijeg zapošljavanja slijepih;
 26. Senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju slijepe i unaprijediti zapošljavanje slijepih na otvorenom tržištu rada, a posebno u javnom sektoru;
 27. Stvoriti sve posebne uslove i omogućiti slijepim zapošljavanje u zaštićenim uvjetima u koju svrhu naročito podržati razvij zaštitnih radionica, posebno čiji su osnivači invalidske organizacije;
 28. Podupirati stalno usavršavanje nezaposlenih slijepih radi lakšeg zapošljavanja kao i zaposlenih slijepih lica radi uspješnijeg održanja zaposlenosti;
 29. Redovno pratiti primjenu propisa u području rada i slijepih lica s posebnom pažnjom na diskriminaciju u pogledu vrste i stepena invaliditeta, spola, starosti i geografske zastupljenosti;
 30. Donijeti izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom u Federaciji BiH kojima bi se povećala obaveza najmanjeg broja zaposlenih lica sa invaliditetom potrebnog za stjecanje statusa privrednog društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom te precizno odredile nadležnosti Porezne uprave FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove kako bi svi pravni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine ispunjavali svoju obavezu iz članka 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji , osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom;
 31. Donijeti izmjene pravilnika i drugih podzakonskih akata koje je propisao federalni ministar za rad i socijalnu politiku (Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora nad zakonitošću rada , općih akata i stručnog rada ustanova , privrednih društava , zaštitnih radionica i radnog centra , Pravilnik o radnim mjestima i poslovima na kojima se pri zapošljavanju u javnom sektoru daje prednost osobama sa 100% invaliditetom , Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora , opreme  i stručne spreme zaposlenika u radnim centrima , Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija zaposlenih lica sa invaliditetom) sa svrhom omogućavanja  efikasnije primjene istih;
 32. Pratiti primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji , osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom u Federaciji BiH i izvještavati javnost o nivou primjene i efektima Zakona;
 33. Uspostaviti registar nezaposlenih i zaposlenih slijepih lica i poslodavcima učiniti dostupnim stručne profile slijepih lica koja traže zaposlenje;
 34. U okviru javnog sektora identificirati radna mjesta za slijepa lica i obavezati javni sektor da u okviru unutrašnje organizacije i sistematizacije poslova i radnih zadataka uspostave rezervirana radna mjesta za slijepa osobe;
 35. Učiniti dostupnim programe stručnog usavršavanja i razvijanja radnih vještina slijepim licima i obezbijediti mehanizme sprečavanja diskriminacije u području zapošljavanja slijepih
 36. Provođenje edukacija (seminara, okruglih stolova, tribina, medijskih kampanja) o specifičnim potrebama slijepih lica i o ličnim i društvenim dobrobitima radnog uključivanja slijepih
 37. Promovirati zakonom definirane pogodnosti poslodavcima koji bi zaposlili slijepa lica
 38. Uspostaviti sistemsku vezu između udruženja slijepih , obrazovnih institucija i centara za socijalni rad, radi koordiniranog rada u procesu profesionalnog usmjeravanja  , rehabilitacije i osposobljavanja slijepih lica za odgovarajući profil zanimanja
 39. Stimulirati slijepa lica , organizacije slijepih , privredna društva i zaštitne radionice za zapošljavanje lica sa invaliditetom i druge subjekte da kreiraju programe i projekte održivog zapošljavanja i samozapošljavanja i obezbijediti financijsku podršku održivim programima i projektima zapošljavanja i samozapošljavanja
 40. Institucije i organizacije slijepih provesti istraživanja u cilju prikupljanja podataka o stanju i položaju zaposlenih i nezaposlenih slijepih osoba, zahtjeve i potrebe na tržištu rada za takvima kadrovima, kako bismo osigurali dovoljno činjenica i informacije kako bi obranili spriječili diskriminaciju slijepih kad je riječ o zapošljavanju i osigurali slijepim osobama adekvatnu poslovnu sposobnost.
 41. Poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati slijepim osobama pristup svim za njih bitnim objektima okruženja – to uključuje  po potrebi pomagala za orijentaciju i kretanje, uređenje puteva i staza (taktilne vodilice i svjetlosne i zvučne orijentire),  ili osigura mogućnost korištenja asistenta, a također i odgovarajuće uređenje samih objekata;
 42. Osigurati pristup prevozu – mjere pristup stajalištima, podrška za troškove taksi i javnog prevoza i sl;
 43. Osigurati informacije u odgovarajućim tehnikama (Brajevo pismo, audio tehnike, uvećani tisak) ali i pristupačne informatičke i komunikacijske tehnologije (odgovarajući softverski programi za kompjutere, mobitele, GPS i sl) pod povoljnijim uvjetima ili besplatno;
 44. Omogućiti pristup javnim uslugama i svim drugim objektima namijenjenim javnosti na području zdravstva, obrazovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, političkog života, kulture i sporta);
 1. Sistemski riješiti pitanje informatičko-komunikacijske edukacije u obrazovnim ustanovama i područnim organizacijama slijepih, kao i stručnog osposobljavanja kadrova koji tu edukaciju provode;
 2. Utvrditi jedinstvenu listu najvažnijih pomagala koja obezbjeđuju slijepima veći pristup informacijama i unaprijeđivanje njihove komunikacije te obezbjediti da se ona inkorporira u određene akte kojima se uređuju prava na ortopedska i druga pomagala za osobe sa invaliditetom – besplatno ili pod subvencioniranim uslovima;
 3. Razvijanje jednog bibliotečkog i tehničkog centra za podršku slijepima u ovoj oblasti pri jednoj od postojećih ustanova i rješavanje problema njegovog sustavnog finansiranja;
 4. Organizacije slijepih trebaju se zalagati da država ispunjava svoje obaveze u pogledu uspostave i primjene određenih standarda u pogledu pristupačnosti objekata za pružanje usluga i svih objekata namjenjenih javnosti; da se provodi odgovarajuća edukacija i trening svih relevantnih aktera u pitanjima pristupačnosti; natpisi u javnim objektima potrebni u pojedinim formatima; obezbjeđivanje potrebnih  oblika žive asistencije za pristup informacijama; promoviranje pristupa komunikacijskim tehnologijama i sistemima, uključujući internet ; i druge mjere
 5. Osigurati slijepim osobama pravo na pristupačnost i u drugim, na manje važnim područjima drutvenog života u skladu sa članom 12. Konvencije kao što su. poslovna sopsobnost na jednakim osnovama, jednakost prava slijepih osoba u financijskim i imovinskim poslovima, jednakost slijepih osoba u izbornom postupku i drugo;
 6. Osigurati pravo na prstupačnost slijepih osoba u kulturnom i sporskom životu;
 7. Osigurati adekvatnu edukaciju slijepih osoba o ulozi i mogućnostima informatičko-komunikacijskih tehnologija za slijepe osobe;
 8. Ovakve oblike edukacije uključiti u redovne programe ustanova za obrazovanje, osposobljavanje i rehabilitaciju slijepih osoba;
 9. Osigurati dostupnost i pristupačnost opreme i aplikacija za slijepe osobe na jezicima koji se koriste na našem govornom području;
 10. Povećati medijski prostor predviđen za potrebe osoba sa invaliditeton, a posebno slijepih osoba u tiskanim i javnim medijima;
 11. Povećati udio sinkroniziranih emisija u programu televizijskih medija;
 12. obvezati na javne servisere na poštivanje standarda pristupačnosti objavljenih sadržaja čineći ih dostupnim za slijepe osobe;
 13. Educirati slijepe osobe o negativnim efektima korištenja informatičkih tehnologije.